Ten Tons cow 【Mobile version】

 rd_ball.gif (967 bytes) Ten Tons cow Gene Test

 rd_ball.gif (967 bytes) Farm of Ten Tons cow List

 rd_ball.gif (967 bytes) Month Age of First Calving Cow

 rd_ball.gif (967 bytes) Gene Test Waiting List(2019Year)

 rd_ball.gif (967 bytes) Sires of Ten Tons Cow

 rd_ball.gif (967 bytes) Ten Tons Cow Medals

 rd_ball.gif (967 bytes) Birth Distribution of Holsteins

 rd_ball.gif (967 bytes) City/County, DHI Enrolled Farm Ratio(%)

 rd_ball.gif (967 bytes) Ten Tons cow High Reproduction Contest(2019Year)

 rd_ball.gif (967 bytes) Ten Tons cow High Reproduction Contest(Year)

 rd_ball.gif (967 bytes) Ten Tons cowFive Generation Pedigree

 rd_ball.gif (967 bytes) Ten Tons cow Five Generation Pedigree and Maternal Milking Performace

 
2016 Year Ten Tons cow(Ten Tons) 【Five Generation Pedigree】(Testing Period :2016/1/2~2016/11/24)
City/County Ten Tons cow
(Ten Tons)
Number
Farm
Number
Gene
Tested
Number
Test
Month Age
Average
Test
Months
Average
Average 305-2X-ME
Milk (Kg)
MAX 305-2X-ME
Milk (Kg)
Dairy Plant
Number
Test
Cow Number
Test
Farm Number
Ten Tons Cow
Head Ratio
(%)
Ten Tons Cow
Farm Ratio
(%)
Changhua 936 24 55 52 15.1 10,986 13,743 5 5413 26 17.3 92.3
Tainan 362 34 5 49 11.1 10,797 14,217 4 7948 42 4.6 81.0
Pingtung 207 20 10 52 13.8 10,745 12,571 2 5365 39 3.9 51.3
Yunlin 151 11 4 47 11.8 10,760 12,582 1 1754 15 8.6 73.3
Taoyuan 149 5 8 48 14.5 10,833 13,401 3 994 5 15.0 100.0
Hualien 86 3 0 50 13.3 10,831 12,344 1 925 4 9.3 75.0
Chiayi 67 7 2 50 14.0 10,618 11,925 3 1559 14 4.3 50.0
Hsinchu 46 1 0 50 11.0 11,010 12,849 1 176 1 26.1 100.0
Kaohsiung 39 8 1 47 13.5 10,479 12,202 4 1200 10 3.3 80.0
Taitung 15 1 0 52 7.3 10,798 12,170 - 177 1 8.5 100.0
Taipei 3 1 0 44 12.0 10,369 11,060 1 40 1 7.5 100.0
Miaoli 1 1 0 58 9.0 10,557 10,557 1 695 9 0.1 11.1
Nantou 1 1 0 45 6.0 10,322 10,322 1 87 1 1.1 100.0
Total 2063 117 85 51 13.7 10,871 14,217 10 26524 173 7.8 67.6
 
2015 Year Ten Tons cow(Ten Tons) 【Five Generation Pedigree】(Testing Period :2015/1/1~2015/12/25)
City/County Ten Tons cow
(Ten Tons)
Number
Farm
Number
Gene
Tested
Number
Test
Month Age
Average
Test
Months
Average
Average 305-2X-ME
Milk (Kg)
MAX 305-2X-ME
Milk (Kg)
Dairy Plant
Number
Test
Cow Number
Test
Farm Number
Ten Tons Cow
Head Ratio
(%)
Ten Tons Cow
Farm Ratio
(%)
Changhua 887 23 124 52 13.4 10,977 14,350 5 5198 26 17.1 88.5
Tainan 461 30 29 48 11.4 10,920 14,358 4 8769 44 5.3 68.2
Pingtung 202 16 20 54 10.3 10,789 14,873 2 5012 38 4.0 42.1
Taoyuan 127 5 13 52 13.6 10,835 13,760 3 1096 5 11.6 100.0
Yunlin 121 11 7 49 12.9 10,771 13,569 1 1894 17 6.4 64.7
Hualien 93 2 0 48 8.8 10,949 13,051 1 806 3 11.5 66.7
Kaohsiung 52 8 2 48 11.3 10,496 11,692 4 1220 10 4.3 80.0
Chiayi 30 6 1 46 11.2 10,558 11,802 3 1396 11 2.1 54.5
Hsinchu 29 1 0 49 7.9 10,977 13,320 1 204 1 14.2 100.0
Taipei 3 1 0 49 5.3 10,451 11,061 1 35 1 8.6 100.0
Taitung 3 1 0 35 5.0 10,797 11,145 - 146 1 2.1 100.0
Miaoli 3 2 1 51 7.7 10,607 11,271 2 690 10 0.4 20.0
Total 2011 106 197 51 12.2 10,902 14,873 11 26784 173 7.5 61.3
 
2014 Year Ten Tons cow(Ten Tons) (Testing Period :2014/1/3~2014/12/28)
City/County Ten Tons cow
(Ten Tons)
Number
Farm
Number
Gene
Tested
Number
Test
Month Age
Average
Test
Months
Average
Average 305-2X-ME
Milk (Kg)
MAX 305-2X-ME
Milk (Kg)
Dairy Plant
Number
Test
Cow Number
Test
Farm Number
Ten Tons Cow
Head Ratio
(%)
Ten Tons Cow
Farm Ratio
(%)
Changhua 653 24 213 54 19.0 10,752 13,788 5 5030 27 13.0 88.9
Tainan 427 24 60 48 15.1 10,780 13,878 4 7884 40 5.4 60.0
Pingtung 167 20 22 56 9.8 10,642 12,449 3 4826 36 3.5 55.6
Yunlin 135 12 15 49 15.1 10,535 12,358 1 2318 21 5.8 57.1
Taoyuan 104 4 26 49 16.0 10,971 13,877 2 1022 5 10.2 80.0
Hualien 54 2 0 46 7.3 10,925 14,857 1 831 3 6.5 66.7
Kaohsiung 51 8 11 49 18.1 10,707 13,360 5 1289 9 4.0 88.9
Chiayi 30 7 1 42 12.6 10,433 11,751 4 1456 12 2.1 58.3
Hsinchu 8 1 0 46 6.1 10,708 11,231 1 187 1 4.3 100.0
Taipei 2 1 0 39 12.5 10,526 10,679 1 24 1 8.3 100.0
Nantou 1 1 0 35 10.0 11,402 11,402 1 171 1 0.6 100.0
Miaoli 1 1 1 58 25.0 10,017 10,017 1 571 8 0.2 12.5
Total 1633 105 349 51 15.9 10,742 14,857 14 25700 167 6.4 62.9
 
2013 Year Ten Tons cow(Ten Tons) (Testing Period :2013/1/1~2013/12/23)
City/County Ten Tons cow
(Ten Tons)
Number
Farm
Number
Gene
Tested
Number
Test
Month Age
Average
Test
Months
Average
Average 305-2X-ME
Milk (Kg)
MAX 305-2X-ME
Milk (Kg)
Dairy Plant
Number
Test
Cow Number
Test
Farm Number
Ten Tons Cow
Head Ratio
(%)
Ten Tons Cow
Farm Ratio
(%)
Changhua 645 23 355 55 19.8 10,809 13,124 5 4960 26 13.0 88.5
Tainan 432 21 101 50 15.3 10,918 14,410 4 7913 45 5.5 46.7
Yunlin 146 12 33 48 15.1 10,519 12,404 1 2125 18 6.9 66.7
Pingtung 116 17 35 53 16.4 10,747 13,116 3 4634 37 2.5 45.9
Taoyuan 86 4 40 50 15.7 10,767 12,243 2 880 5 9.8 80.0
Kaohsiung 58 7 28 57 22.9 10,539 12,482 4 1304 9 4.4 77.8
Chiayi 26 8 6 48 13.4 10,435 11,134 4 1385 12 1.9 66.7
Hsinchu 10 1 0 39 8.9 10,642 11,721 1 171 1 5.8 100.0
Taichung 3 1 1 49 19.0 10,389 10,506 1 228 4 1.3 25.0
Taipei 2 1 1 33 9.0 11,018 11,679 1 24 1 8.3 100.0
Miaoli 2 1 0 49 12.0 10,183 10,208 1 572 8 0.3 12.5
Nantou 1 1 0 45 7.0 10,468 10,468 1 184 1 0.5 100.0
Total 1527 97 600 52 17.5 10,786 14,410 14 24870 170 6.1 57.1